Obowiązek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej i termin jej uwzględnienia w deklaracji podatkowej

Obowiązek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej i termin jej uwzględnienia w deklaracji podatkowej

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 12 sierpnia 2014 r., (IPTPP4/443-318/14-4/MK) rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej i terminu jej uwzględnienia w deklaracji podatkowe.

Przedmiotowe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zobowiązanym do składania miesięcznych deklaracji VAT-7. W szpitalach i poradniach Zespołu są świadczone usługi medyczne, które podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług. Zespół wystawia do faktur pierwotnych ze stawką zwolnioną, faktury korygujące dla instytucji oraz osób fizycznych(pacjentów). Faktury korygujące są wystawiane w danym miesiącu natomiast zdarza się często, że nabywca potwierdza fakturę korygującą w następnym miesiącu. Na fakturze jest korygowana ilość wykonywanego świadczenia medycznego, którego jednostką miary zgodnie z kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia jest punkt. Wystawione przez podatnika faktury korygujące nie wiążą się z udzielonymi po dokonaniu sprzedaży opustami i obniżkami cen towarów i usług. Wystawienie faktur korygujących przez podatnika wiąże się ze skorygowaniem ilości świadczenia medycznego zweryfikowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wystawienie faktur korygujących przez podatnika nie wiąże się ze zwróconą nabywcy całością lub częścią zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży.

Organ podatkowy podkreślił, ze z regulacji prawnych wynika, że kwoty, o które zmniejsza się podstawę opodatkowania oraz podatku należnego muszą zostać udokumentowane fakturą korygującą. Jeżeli więc faktura dokumentująca zdarzenie gospodarcze zawiera pomyłki lub zdarzenie, które faktura ta dokumentowała, uległo zmianie, to powinna zostać skorygowana w ten sposób, aby odzwierciedlała faktycznie dokonaną transakcję między określonymi podmiotami. Należy podkreślić, że faktury korygujące stanowią specyficzny rodzaj faktur. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Wystawia się je w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Zdaniem organu zauważyć przy tym należy, że z literalnej wykładni cytowanego wyżej art. 29a ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług, wynika że warunkiem obniżenia przez sprzedawcę kwoty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej jest posiadanie potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługi (z wyjątkiem przypadków wymienionych w art. 29a ust. 15 ustawy o podatku od towarów i usług). Jednak jak wskazuje treść art. 29a ust. 13 ustawy, przepis ten dotyczy jedynie przypadku obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem. W związku z tym, że zawarty w art. 29a ust. 13 ustawy obowiązek uzyskania potwierdzenia otrzymania przez nabywcę faktury korygującej dotyczy faktur z wykazanym podatkiem, to przepis ten w przypadku Wnioskodawcy (prowadzącego sprzedaż zwolnioną) nie znajduje zastosowania.

Reasumując podatnik wskazał, że wystawione przez niego faktury korygujące nie wiążą się z udzielonymi po dokonaniu sprzedaży opustami i obniżkami cen towarów i usług. Wystawienie faktur korygujących przez podatnika wiąże się ze skorygowaniem ilości świadczenia medycznego zweryfikowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wobec powyższego podatnik winien uwzględnić fakturę korygującą w deklaracji podatkowej VAT-7 za okres, w którym została wystawiona faktura korygująca obniżająca wartość podstawy opodatkowania sprzedaży zwolnionej. Należy stwierdzić, że podatnik nie jest zobowiązany do uzyskania potwierdzenia otrzymania przez usługobiorcę faktury korygującej, a wystawioną fakturę korygującą powinien uwzględnić w deklaracji VAT-7 za okres, w którym faktura ta została wystawiona

Piotr Wesołowski
konsultant podatkowy
piotr.wesolowski@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60 wew. 255

Udzielanie nieoprocentowanych pożyczek pracownikom ze środków obrotowych spółki a podatek od towarów i usług

Spółka będąca zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług udziela pracownikom nieoprocentowanych pożyczek. Pożyczki są udzielane za środków obrotowych spółki tj. nie są udzielane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W celu poprawnej kalkulacji pobieranych przez spółkę zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych spółka oblicza hipotetyczne odsetki (tj. odsetki, które w rzeczywistości nie są należne spółce i nie są płacone na jej rzecz przez Pracownika) i dolicza je Pracownikom do przychodu. Działalność spółki nie obejmuje usług finansowych, jednakże pożyczki są i będą udzielane pracownikom na ich wniosek. Czy w związku z powyższym udzielanie pożyczek pracownikom przez Spółkę podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i jednocześnie podlega zwolnieniu zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług?

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…). Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 2 tej ustawy użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych; nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie  inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. Podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 tej ustawy, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Ponadto jak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z dnia 9 czerwca 2014 r. (IPPP3/443-234/14-2/MKw) „udzielanie pożyczek przez podatnika podatku od towarów i usług spełnia przesłanki uznania tych czynności za podlegające opodatkowaniu, niezależnie od częstotliwości i celu ich udzielenia, czy statusu nabywcy. Udzielanie pożyczek przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, można identyfikować i zaliczać do zawodowej płaszczyzny jednostki, a więc uznać za rodzącą obowiązki w podatku od towarów i usług, nawet gdy czynności te nie znajdują się w jej zakresie przedmiotowym. Bez znaczenia pozostaje to, że tego rodzaju czynności nie są objęte ujawnionym w Krajowym Rejestrze Sądowym zakresem działalności prowadzonym na podstawie odrębnych przepisów”. Ponieważ spółka z tytułu udzielenia pożyczek nie uzyskuje korzyści majątkowej czynność udzielania pracownikom nieoprocentowanych pożyczek ze środków obrotowych spółki podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy. Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnione są od podatku usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę. W związku z powyższym udzielanie pożyczek pracownikom przez Spółkę podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i jednocześnie podlega zwolnieniu zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług.

Mateusz Wojciechowski
Radca prawny
mateusz.wojciechowski@isp-modzelewski.pl