QUAD JAKO POJAZD DO PRZEWOZU OSÓB

Projekt założeń do zmian w ustawie o podatku od towarów i usług

W dniu 19 sierpnia 2014 r. został rozpatrzony na posiedzeniu Rady Ministrów „Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych”.

Projekt zmian zakłada:

   l) zmiany mające na celu pełniejsze dostosowanie do prawa unijnego;

  • zmiany w zakresie odliczania podatku naliczonego w odniesieniu do zakupionych towarów i usług wykorzystywanych dla celów mieszanych, tzn, do działalności podlegającej VAT, jak i działalności nieobjętej VAT:

wprowadzenie możliwości uzgodnienia z naczelnikiem urzędu skarbowego wybranego przez podatnika sposobu obliczania proporcji,
doprecyzowanie   zasad  postępowania  w  przypadku   zmiany   zakresu wykorzystywania zakupionych towarów i usług do działalności podlegającej VAT (korekta),
upoważnienie ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia przykładowych sposobów obliczenia proporcji w celu odliczania tego podatku w sytuacji gdy towary i usługi są wykorzystywane zarówno do działalności podlegającej VAT, jak i działalności nieobjętej VAT;

  • wprowadzenie przepisu umożliwiającego zmniejszenie asymetrii w stosowaniu instytucji w zakresie złych długów przez wprowadzenie przepisu umożliwiającego wyłączenie najeżonego na dłużników obowiązku skorygowania podatku naliczonego w przypadku, gdy dłużnik będzie w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji na ostatni dzień okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150, dzień od dnia upływu terminu płatności za zakupione towary i usługi;
  • uchylenie przepisu dotyczącego braku możliwości stosowania ulgi na złe długi w przypadku, gdy pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem istnieją powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy;

 2) zmiany w zakresie przepisów dotyczących mechanizmu odwrotnego obciążenia:

  • rozszerzenie zakresu stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia wobec następujących grup towarowych:

” złoto w postaci surowca lub półproduktu (o próbie 325 tysięcznych lub większej) oraz dostaw złota inwestycyjnego w sytuacji gdy podatnik skorzystał z opcji opodatkowania,
– niektóre towary ze stali; których właściwość (zastosowanie) jest takie samo jak towarów na chwilę obecną objętych odwrotnym obciążeniem,
– telefony komórkowe, w tym smartfony;

 ograniczenie stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT do transakcji obejmujących dostaw)’ dokonywane na rzecz podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni, a w przypadku dostaw telefonów komórkowych (w tym smartfonów) również do dostaw dokonanych na rzecz jednego nabywcy przez jednego dostawcę wdanym dniu o wartości przekraczającej, bez kwoty podatku, kwotę 20.000 zł (w przypadku, gdy podatnik nabywa w danym dniu towary u jednego dostawcy w różnych punktach sprzedaży, proponuje się limit wartości dostarczanych towarów. bez kwoty podatku, l0.000 zł);

  • wprowadzenie informacji podsumowujących dla transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia (na podstawie załącznika nr II do ustawy), które będą składane przez sprzedawców;

 3) zmiany w zakresie towarów objętych odpowiedzialnością solidarną i obowiązkiem stosowania rozliczeń miesięcznych:

  • wyłączenie złota w postaci surowca lub półproduktu w związku z objęciem tego towaru odwrotnym obciążeniem,
  • rozszerzenie listy towarów o srebro i platynę w postaci surowca lub półproduktu,
  • rozszerzenie listy towarów o komputery przenośne takie jak: tablety, notebooki laptopy, etc oraz konsole do gier;

 4) zmiany o charakterze proceduralnym; porządkowym lub mające na celu usunięcie wątpliwości interpretacyjnych:

  • doprecyzowanie przepisu określającego sytuacje, w których podatnicy zwolnieni z podatku VAT po otrzymaniu lub uregulowaniu należności są odpowiednio obowiązani lub uprawnieni do dokonania korekty’ podatku w złożonej, wyłącznie na tę okoliczność, deklaracji podatkowej,
  • zmiana wysokości minimalnej i maksymalnej kaucji gwarancyjnej w przypadku dostaw paliw, wprowadzenie ustawowego wymogu oprocentowania kaucji gwarancyjnej złożonej w formie depozytu pieniężnego oraz zmiany o charakterze proceduralnym i porządkowym dotyczące kaucji gwarancyjnej,,

5) zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych, związane z rozszerzeniem zakresu stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia;

6) wprowadzenie stosownych przepisów przejściowych w odniesieniu do zaproponowanych zmian (przepisy przejściowe zostaną omówione w punktach zawierających omówienie odpowiednich zmian).

Marcin Rozbicki
młodszy konsultant podatkowy
marcin.rozbicki@isp-modzelewski.pl

Udzielanie nieoprocentowanych pożyczek pracownikom ze środków obrotowych spółki a podatek od towarów i usług

Spółka będąca zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług udziela pracownikom nieoprocentowanych pożyczek. Pożyczki są udzielane za środków obrotowych spółki tj. nie są udzielane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W celu poprawnej kalkulacji pobieranych przez spółkę zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych spółka oblicza hipotetyczne odsetki (tj. odsetki, które w rzeczywistości nie są należne spółce i nie są płacone na jej rzecz przez Pracownika) i dolicza je Pracownikom do przychodu. Działalność spółki nie obejmuje usług finansowych, jednakże pożyczki są i będą udzielane pracownikom na ich wniosek. Czy w związku z powyższym udzielanie pożyczek pracownikom przez Spółkę podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i jednocześnie podlega zwolnieniu zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług?

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…). Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 2 tej ustawy użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych; nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie  inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. Podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 tej ustawy, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Ponadto jak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z dnia 9 czerwca 2014 r. (IPPP3/443-234/14-2/MKw) „udzielanie pożyczek przez podatnika podatku od towarów i usług spełnia przesłanki uznania tych czynności za podlegające opodatkowaniu, niezależnie od częstotliwości i celu ich udzielenia, czy statusu nabywcy. Udzielanie pożyczek przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, można identyfikować i zaliczać do zawodowej płaszczyzny jednostki, a więc uznać za rodzącą obowiązki w podatku od towarów i usług, nawet gdy czynności te nie znajdują się w jej zakresie przedmiotowym. Bez znaczenia pozostaje to, że tego rodzaju czynności nie są objęte ujawnionym w Krajowym Rejestrze Sądowym zakresem działalności prowadzonym na podstawie odrębnych przepisów”. Ponieważ spółka z tytułu udzielenia pożyczek nie uzyskuje korzyści majątkowej czynność udzielania pracownikom nieoprocentowanych pożyczek ze środków obrotowych spółki podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy. Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnione są od podatku usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę. W związku z powyższym udzielanie pożyczek pracownikom przez Spółkę podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i jednocześnie podlega zwolnieniu zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług.

Mateusz Wojciechowski
Radca prawny
mateusz.wojciechowski@isp-modzelewski.pl

Ewidencjonowanie i odliczenie podatku naliczonego z tytułu importu towarów, wynikającego z poświadczenia zgłoszenia celnego

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 23 lipca 2014 r., (ITPP3/443-212/14/AT) rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie zaewidencjonowania i odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu towarów, wynikającego z poświadczenia zgłoszenia celnego.

 Przedmiotowe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym. Czynny podatnik podatku od towarów i usług sprowadził części zamienne w miesiącu lutym i marcu 2014 r. Dokonał  on na te okoliczności zgłoszeń celnych za pośrednictwem przedstawiciela, który wskazał, że Strona z tytułu importu jest zobowiązana do zapłaty należnego podatku od towarów i usług. Zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od towarów i usług zostało zapłacone na rachunek bankowy urzędu celnego przez przedstawiciela, który zażądał następnie zwrotu niniejszej kwoty od Strony. Podatnik na podstawie art. 306a § 1 Ordynacji podatkowej wystąpił do Naczelnika o wydanie zaświadczenia, czy należny podatek od towarów i usług z tytułu importu części zamiennych w miesiącu luty 2014 i miesiącu marcu 2014 r. oraz zgłoszony przez przedstawiciela został wpłacony na rachunek bankowy urzędu celnego. Strona uznała przesłane jej przez przedstawiciela przekazem elektronicznym poświadczenia zgłoszenia celnego (PZC) za dokument celny, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy o podatku od towarów i usług oraz ujęła niniejsze poświadczenia w ewidencji prowadzonej dla podatku od towarów i usług oraz odliczyła od podatku należnego wyszczególniony w przedmiotowych poświadczeniach podatek naliczony w poszczególnych miesiącach rozliczeniowych.
Organ podatkowy wskazał, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że podatek naliczony stanowi podatek wynikający z otrzymanego dokumentu celnego, zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych wykonywanych przez podatnika (dokonującego importu) oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ww. ustawy o podatku od towarów i usług. Analiza przedstawionych okoliczności sprawy wskazuje zatem zdaniem organu, że otrzymane od przedstawiciela podatnika przekazem elektronicznym poświadczenia zgłoszeń celnych (PZC) stanowią dokumenty celne. W konsekwencji, w rozumieniu art. 86 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, kwoty podatku wynikające z tych dokumentów, stanowiąc kwoty podatku naliczonego, uprawniają Wnioskodawcę na wskazanych wyżej warunkach do stosownego odliczenia. Odliczenia tego dokonuje się zgodnie z art. 86 ust. 10 w powiazaniu z ust. 10b pkt 1 ustawy.
Reasumując, należy więc uznać, że otrzymanie przez podatnika zaświadczenia z urzędu celnego pozostaje bez wpływu na uprawnienie do odliczenia, choć potwierdza ono informacje wskazane w tym zaświadczeniu. Odnosząc się natomiast do kwestii ewidencjonowania stwierdzić należy, że podatnik uprawniony jest w oparciu o ww. dokumenty celne do dokonania stosownych zapisów w ewidencji prowadzonej dla celów podatku od towarów i usług – art. 109 ust. 3 ustawy.

Piotr Wesołowski
konsultant podatkowy
piotr.wesolowski@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60 wew. 255

Quad może być zakwalifikowany jako pojazd przeznaczony do przewozu osób

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w wyroku z dnia 29 maja 2014 r. (sygn. I SA/Ke 175/14) zajął stanowisko w sprawie zakwalifikowania quada jako pojazdu przeznaczonego do przewozu osób, a w związku z tym, czy taki pojazd podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Istotą sporu była kwestia ustalenia klasyfikacji quada do odpowiedniej pozycji Nomenklatury Scalonej (CN), który został nabyty wewnątrzwspólnotowo przez stronę skarżącą. Zdaniem organu przedmiotowy pojazd należało zakwalifikować do kodu CN 8703, czego konsekwencją jest opodatkowanie tego nabycia podatkiem akcyzowym. Strona przeciwna pozostawała przy stanowisku, że pojazdy typu quad nie są samochodami osobowymi. W związku z tym ich wewnątrzwspólnotowe nabycie jest wyłączone spod obowiązku akcyzowego.
Zgodnie z orzeczeniem sądu, w celu przyporządkowania wyrobów do określonych kodów i pozycji znajdujących się w Nomenklaturze Scalonej stosuje się uregulowania zawarte w Ogólnych Regułach Interpretacji Nomenklatury Scalonej (w skrócie ORINS), posiadających moc zasad prawnych. Zgodnie z regułą 1 ORINS tytuły sekcji, działów i poddziałów mają jedynie charakter orientacyjny: dla celów prawnych klasyfikację przeprowadza się w oparciu o nazwy pozycji i wszelkie postanowienia zawarte w uwagach do sekcji lub działów, zgodnie z następującymi postanowieniami, o ile nie są one sprzeczne z treścią odpowiednich pozycji i uwag.

W ocenie Sądu stanowisko organu, zgodnie z którym sporny pojazd w dacie nabycia wewnątrzwspólnotowego należało zakwalifikować do kodu CN 8703 (a ze względu na rodzaj silnika i jego pojemność do podpozycji 8703 21 90) jest prawidłowe. Dokumentem, który potwierdza prawidłowość stanowiska organu jest dokument zgłoszenia celnego (wydany przez Główny Urząd Celny w Hamburgu).

Cechy spornego pojazdu wynikające z przedstawionych dokumentów, świadczą o tym, że organ dokonał jego kwalifikacji do pozycji CN 8703 zgodnie z powołanymi wyżej regułami i wyjaśnieniami. Przedmiotowy pojazd niewątpliwie jest bowiem pojazdem mechanicznym, czterokołowym, wyposażonym w silnik niskoprężny o pojemności skokowej nieprzekraczającej 1000 cm³, który zasadniczo jest przeznaczony do przewozu osób. Jego klasyfikacji do pozycji CN 8703, nie dyskwalifikuje natomiast okoliczność, że pojazd ten posiada tylko jedno miejsce dla kierowcy. Wprawdzie do pozycji tej zaliczane są pojazdy zasadniczo przeznaczone do przewozu osób, to jednak kryterium to spełnia już to jedno miejsce.

Podsumowując, sąd prawidłowo dokonał zakwalifikowania tego pojazdu, czego konsekwencją było określenie skarżącej zobowiązania w podatku akcyzowym.
Piotr Zyśk
Młodszy konsultant podatkowy
piotr.zysk@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60