1. Darowizna produktów spożywczych na rzecz organizacji pożytku publicznego

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 16 zwalnia się od podatku od towarów i usług dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2, której przedmiotem są produkty spożywcze, z wyjątkiem napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, jeżeli są one przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację.

Powyższe brzmienie przepisu obowiązuje od dnia 1 października 2013 r. (weszło w życie na mocy ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw). Wcześniej zwolnienie to miało zastosowanie wyłącznie w przypadku dostawy towarów dokonywanej przez producenta.

W związku z powyższym, aby skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 16, należy spełnić następujące warunki:

  1. przedmiotem dostawy muszą być produkty spożywcze, z wyłączeniem niektórych napojów alkoholowych;
  2. towary te muszą być przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  3. towary te muszą zostać przeznaczone na cele działalności charytatywnej;
  4. zgodnie z art. 43 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, dokonujący dostawy towarów musi posiadać dokumentację potwierdzającą dokonanie dostawy na rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację.

Ponadto zgodnie z art. 43 ust. 12a, zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług, nie stosuje się, jeżeli:

  1. określenie przeznaczenia otrzymanych przez organizację pożytku publicznego towarów nie jest możliwe na podstawie prowadzonej przez tę organizację dokumentacji, lub
  2. wykorzystanie otrzymanych przez organizację pożytku publicznego towarów nastąpiło na cele inne niż cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację.