Świadczymy pełen zakres usług księgowych dla firm. Nasza lokalizacja to Kielce ul. Sandomierska 196

1. Rozliczenie klienta w oparciu o pełną księgowość

Obejmuje prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości w tym:

 • Dekretowanie i przygotowywanie dokumentów źródłowych do wprowadzenia do systemu księgowego.
 • Zapisywanie transakcji finansowych w systemie księgowym.
 • Prowadzenie księgi głównej i ksiąg pomocniczych (w tym ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych).
 • Prowadzenie ewidencji i rozliczanie kosztów odroczonych w czasie.
 • Sporządzanie i drukowanie miesięcznych zestawień obrotów i sald.
 • Sporządzanie i drukowanie miesięcznych zestawień zapisów w księgach.
 • Sporządzanie rejestrów podatkowych VAT.
 • Przygotowywanie deklaracji VAT-7(K), VAT-UE i dostarczanie do odpowiedniego Urzędu Skarbowego w terminach wymaganych przepisami podatkowymi.
 • Sporządzenie dokumentacji podatkowych dla potrzeb PIT lub CIT w obowiązujących prawem terminach.
 • Sporządzanie okresowych raportów finansowych: Rachunku Zysku i Strat oraz Bilansu w terminie określonym z KLIENTEM.
 • Przekazywanie okresowych informacji o stanie rozrachunków z odbiorcami i dostawcami w terminie określonym z KLIENTEM.
 • Prowadzenie archiwum dokumentów z roku bieżącego i roku poprzedniego bieżący rok obrotowy.

USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAKOŃCZENIEM ROKU PODATKOWEGO OBEJMUJĄ:

 • Przeprowadzenie procedur księgowych związanych z zamykaniem roku obrotowego i otwieraniem nowego roku obrotowego.
 • Analiza kont za okres podatkowy.
 • Przekazanie PODATNIKOWI wytycznych dotyczących inwentaryzacji składników majątku
 • Przeprowadzenie potwierdzenia sald.
 • Sporządzenie i wydrukowanie rocznego zestawienia obrotów i sald.
 • Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o rachunkowości.

2. Podatkowa książka przychodów i rozchodów.

Obejmuje prowadzenie dokumentacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w tym:

 • Sprawdzenie i przygotowywanie dokumentów źródłowych do wprowadzenia do systemu księgowego.
 • Zapisywanie transakcji finansowych w systemie księgowym.
 • Prowadzenie księgi podatkowej PODATNIKA, ewidencji środków trwałychi niematerialnych, ewidencji wyposażenia.
 • Sporządzanie i drukowanie miesięcznych wydruków ksiąg.
 • Sporządzanie rejestrów podatkowych VAT.
 • Przygotowywanie deklaracji VAT-7(K), VAT-UE i dostarczanie do odpowiedniego Urzędu Skarbowego w terminach wymaganych przepisami podatkowymi.
 • Sporządzenie dokumentacji podatkowych dla potrzeb PIT.
 • Sporządzenie sprawozdawczości statystycznej w obowiązujących prawem terminach.
 • Sporządzanie miesięcznych podsumowań obrotów księgi podatkowej oraz podsumowań przychodów właściciela.
 • Prowadzenie archiwum dokumentów z roku bieżącego i roku poprzedniego bieżący rok obrotowy.

 USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAKOŃCZENIEM ROKU PODATKOWEGO:

 • Przekazanie PODATNIKOWI wytycznych dotyczących inwentaryzacji składników majątku
 • Analiza zapisów za okres podatkowy.
 • Wydrukowanie i zbroszurowanie księgi za cały rok podatkowy.
 • Przygotowanie i przekazanie PODATNIKOWI szczegółowych danych potrzebnych z działalności gospodarczej podatnika potrzebnych do rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

3. Podatek zryczałtowany

Obejmuje prowadzenie dokumentacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w tym:

 • Sprawdzenie i przygotowywanie dokumentów źródłowych do wprowadzenia do systemu księgowego.
 • Zapisywanie transakcji finansowych w systemie księgowym.
 • Prowadzenie ewidencji przychodów PODATNIKA, ewidencji środków trwałych i niematerialnych.
 • Sporządzanie i drukowanie miesięcznych wydruków księgi.
 • Sporządzanie rejestrów podatkowych VAT, przygotowywanie deklaracji VAT-7(K), VAT-UE i dostarczanie do odpowiedniego Urzędu Skarbowego w terminach wymaganych przepisami podatkowymi.
 • Sporządzenie dokumentacji podatkowych dla potrzeb PIT i sprawozdawczości statystycznej w obowiązujących prawem terminach.
 • Sporządzanie miesięcznych podsumowań obrotów Księgi podatkowej oraz podsumowań przychodów właściciela Ewidencja z VAT/bez VAT.
 • Prowadzenie archiwum dokumentów z roku bieżącego i roku poprzedniego bieżący rok obrotowy.

USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAKOŃCZENIEM ROKU PODATKOWEGO:

 • Przekazanie PODATNIKOWI wytycznych dotyczących inwentaryzacji składników majątku, analiza zapisów za okres podatkowy.
 • Wydrukowanie i zbroszurowanie ewidencji za cały rok podatkowy.
 • Przygotowanie i przekazanie PODATNIKOWI szczegółowych danych potrzebnych z działalności gospodarczej podatnika potrzebnych do rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Księgowość upadłości

Prowadzenie księgowości spółek upadłych to znacznie trudniejsze zadanie dla księgowych. Zmiany w przepisach zmuszają do kontrolowania ich wszystkich zmian bez względu na rachunkowość powszechnie obowiązującą.
Księgowość firmy w upadłości to duża odpowiedzialność zarówno wobec sądu, wierzycieli jak i upadłego. Dla księgowych powstają nowe obowiązki sprawozdawcze.
Możemy prowadzić księgowość firm upadłych w różnych częściach Polski wg zasad pozwalających na rzetelność, ciągłość i prawidłowość wprowadzania danych. Dłużnik docenia swój czas tak jak syndyk, nadzorca, prawnik i chętnie korzysta z komunikowania się internetowego z naszym biurem.
Jeśli nasz klient potrzebuje konsultacji prawnych, finansowych to jesteśmy świetnymi partnerami. Obsługiwany jest kompleksowo: prawnie, rachunkowo i finansowo mając bezpieczne dane i doradcę w jednym miejscu.
Z naszym biurem klient może odpoczywać i pracować spokojnie.

Księgowość fundacji i stowarzyszeń prowadzących lub nieprowadzących działalność gospodarczą

 • Prowadzenie księgi głównej i ksiąg pomocniczych (w tym ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych).
 • Sporządzanie i drukowanie miesięcznych zestawień obrotów i sald.
 • Sporządzanie i drukowanie miesięcznych zestawień zapisów w księgach.
 • Sporządzanie rejestrów podatkowych VAT.
 • Przygotowywanie deklaracji VAT-7(K), VAT-UE i dostarczanie do odpowiedniego Urzędu Skarbowego w terminach wymaganych przepisami podatkowymi.
 • Sporządzenie dokumentacji podatkowych dla potrzeb CIT w obowiązujących prawem terminach.
 • Sporządzanie okresowych raportów finansowych: Rachunku Zysku i Strat oraz Bilansu w terminie określonym z KLIENTEM.
 • Przekazywanie okresowych informacji o stanie rozrachunków z odbiorcami i dostawcami w terminie określonym z KLIENTEM.
 • Prowadzenie archiwum dokumentów z roku bieżącego i roku poprzedniego bieżący rok obrotowy.

Księgowość wspólnot mieszkaniowych

1) prowadzenia rachunkowości,
2) prowadzenia ewidencji księgowej na podstawie dowodów księgowych (w porządku chronologicznym i systematycznym i według określonej metody),
3) okresowe ustalania rzeczywistego stanu aktywów i pasywów (na moment obrachunkowy),
4) sporządzania sprawozdania finansowego,
5) gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji rachunkowości,