Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej
Prawo do zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej przysługuje podatnikom, gdy za sprzedaną usługę lub towar otrzymują oni zapłatę na własny rachunek bankowy, z kolei z dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie można wskazać, której transakcji ona dotyczy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 18 kwietnia 2016 r., nr 1061-IPTPP3.4512.103.2016.1.MWj rozpatrzył kwestię podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Przedmiotowe roztryśnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym. Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, którą zamierza rozszerzyć o sprzedaż na rzecz konsumentów usług za pośrednictwem sklepu internetowego. Sklep internetowy będzie sprzedawał następujące towary i usługi m. in.: szkolenia internetowe, książki w postaci elektronicznej (e-booki oraz audiobooki), nagrania video w postaci elektronicznej, kursy online. Klient dokonujący zakupu towaru w sklepie internetowym otrzyma informację za pośrednictwem wiadomości e-mail, potwierdzającą zakupioną usługę oraz wiadomość e-mail, gdzie wskazany będzie adres strony internetowej, za pośrednictwem której konsument będzie mógł pobrać lub obejrzeć zakupione usługi. Aby złożyć zamówienie w sklepie internetowym, nabywca będzie podawał swoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail. Każde zamówienie będzie miało przypisany indywidualny numer. Płatność za towar będzie się odbywać za pomocą przelewu z rachunku bankowego za pośrednictwem jednego lub kilku internetowych systemów płatności, a następnie operator systemu przekaże wpłaconą przez konsumenta kwotę na rachunek podatnika, również za pośrednictwem przelewu z rachunku bankowego. Podatnik posiada możliwość podglądu dokonanych transakcji za pośrednictwem systemów płatności. Idzie tu w szczególności o udostępnienie informacji o dacie transakcji, numerze transakcji, kwocie operacji, pobranej prowizji, saldzie po operacji, opisie transakcji. Sklep internetowy nie będzie przyjmował płatności dokonywanej w formie gotówkowej.

Organ podatkowy stwierdził, że sprzedaż usług oferowanych przez podatnika za pośrednictwem sklepu internetowego nie została wymieniona w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego, jako podlegająca bezwzględnemu obowiązkowi prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Organ wskazał, że dokonywane przez podatnika czynności takie jak: szkolenia internetowe, książki w postaci elektronicznej – e-booki oraz audiobooki, nagrania video w postaci elektronicznej, kursy online – na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych za pośrednictwem sklepu internetowego w sytuacji gdy podatnik otrzymuje zapłatę na własny rachunek bankowy oraz z dowodów dokumentujących zapłatę wynika jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczy, to podatnikowi przysługuje – na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 38 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r., w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – prawo do zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, nie dłużej niż do końca 2016 r.
Piotr Wesołowski
konsultant podatkowy
piotr.wesoł owski@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60 wew. 255